Download خانمی مه زه دار

Download And Listen To خانمی مه زه دار by حسن زیرک

حسن زیرک – خانمی مه زه دار
خانمی مه زه دار حسن زیرک 66پخش
حسن زیرک – داینه
حسن زیرک داینه 121 پخش
حسن زیرک – ده تی که
حسن زیرک ده تی که 183 پخش
حسن زیرک – به لار
حسن زیرک به لار 190 پخش
حسن زیرک – نیمه چاره
حسن زیرک نیمه چاره 11 پخش
حسن زیرک – ریبوار و ریبوار
حسن زیرک ریبوار و ریبوار 8 پخش
حسن زیرک – شلیره
حسن زیرک شلیره 14 پخش
حسن زیرک – لیم زیز بوه
حسن زیرک لیم زیز بوه 9 پخش
حسن زیرک – ساقی
حسن زیرک ساقی 16 پخش
حسن زیرک – کولوانه سور
حسن زیرک کولوانه سور 12 پخش
حسن زیرک – یاره که م دلدارکه م
حسن زیرک یاره که م دلدارکه م 16 پخش
حسن زیرک – لورکه
حسن زیرک لورکه 17 پخش
حسن زیرک – بر هه لبینه
حسن زیرک بر هه لبینه 12 پخش
حسن زیرک – ئامینه گیان
حسن زیرک ئامینه گیان 14 پخش
حسن زیرک – کویستانان خال خال
حسن زیرک کویستانان خال خال 17 پخش
حسن زیرک – سیخمه
حسن زیرک سیخمه 21 پخش
حسن زیرک – جوانی جوانی
حسن زیرک جوانی جوانی 21 پخش
حسن زیرک – اموزا
حسن زیرک اموزا 24 پخش
حسن زیرک – نیه له مال
حسن زیرک نیه له مال 13 پخش
حسن زیرک – با وا بی
حسن زیرک با وا بی 18 پخش
حسن زیرک – کراس ره ش
حسن زیرک کراس ره ش 20 پخش
حسن زیرک – قومری
حسن زیرک قومری 23 پخش
حسن زیرک – لاده
حسن زیرک لاده 13 پخش
حسن زیرک – سیو پی گه یشت
حسن زیرک سیو پی گه یشت 18 پخش
حسن زیرک – نه مام
حسن زیرک نه مام 21 پخش
حسن زیرک – قاسپه ی که و
حسن زیرک قاسپه ی که و 25 پخش
حسن زیرک – په ری
حسن زیرک په ری 27 پخش
حسن زیرک – پی بلی مه زه دار
حسن زیرک پی بلی مه زه دار 23 پخش
حسن زیرک – ئامینه ئه ورو
حسن زیرک ئامینه ئه ورو 23 پخش
حسن زیرک – دینه مه رو
حسن زیرک دینه مه رو 25 پخش
حسن زیرک – کولوانه سور
حسن زیرک کولوانه سور 46 پخش
حسن زیرک – کتانه
حسن زیرک کتانه 20 پخش
حسن زیرک – دوکتور
حسن زیرک دوکتور 28 پخش
حسن زیرک – شه ده لار
حسن زیرک شه ده لار 21 پخش
حسن زیرک – شوفیر
حسن زیرک شوفیر 23 پخش
حسن زیرک – میر گولان
حسن زیرک میر گولان 23 پخش
حسن زیرک – سه بری
حسن زیرک سه بری 32 پخش
حسن زیرک – هه ر وایه
حسن زیرک هه ر وایه 30 پخش
حسن زیرک – نه سرین
حسن زیرک نه سرین 42 پخش
حسن زیرک – امین و امین
حسن زیرک امین و امین 31 پخش
حسن زیرک – لای لای سوره گول
حسن زیرک لای لای سوره گول 23 پخش
حسن زیرک – نصیحت بی بو دلدار
حسن زیرک نصیحت بی بو دلدار 25 پخش
حسن زیرک – نایلونه
حسن زیرک نایلونه 37 پخش
حسن زیرک – زارا
حسن زیرک زارا 33 پخش
حسن زیرک – راسته ی خه یابان
حسن زیرک راسته ی خه یابان 26 پخش
حسن زیرک – لانکوله
حسن زیرک لانکوله 31 پخش
حسن زیرک – وه ره قوربان
حسن زیرک وه ره قوربان 24 پخش
حسن زیرک – سابلاغ
حسن زیرک سابلاغ 29 پخش
حسن زیرک – ئه سمه ر دولبه ر
حسن زیرک ئه سمه ر دولبه ر 48 پخش
حسن زیرک – اری ناز
حسن زیرک اری ناز 42 پخش
حسن زیرک – هو له یلی
حسن زیرک هو له یلی 45 پخش
حسن زیرک – نورانی
حسن زیرک نورانی 39 پخش
حسن زیرک – مه زه دار
حسن زیرک مه زه دار 46 پخش
حسن زیرک – به رده
حسن زیرک به رده 42 پخش
حسن زیرک – ای وه ی له گول
حسن زیرک ای وه ی له گول 51 پخش
حسن زیرک – ده نگی ساز دی
حسن زیرک ده نگی ساز دی 43 پخش
حسن زیرک – ای به ناز
حسن زیرک ای به ناز 44 پخش
حسن زیرک – ناله شکینه
حسن زیرک ناله شکینه 55 پخش
حسن زیرک – خانمی مه زه دار
حسن زیرکخانمی مه زه داردرحال پخش
حسن زیرک – نامدوینی
حسن زیرک نامدوینی 186 پخش
حسن زیرک – گه و هه ره
حسن زیرک گه و هه ره 224 پخش
حسن زیرک – ناسکه جوانی
حسن زیرک ناسکه جوانی 209 پخش
حسن زیرک – نه وروز
حسن زیرک نه وروز 200 پخش
حسن زیرک – باوانکه ی
حسن زیرک باوانکه ی 237 پخش
حسن زیرک – کاکی جوتیار
حسن زیرک کاکی جوتیار 187 پخش
حسن زیرک – ئه سمه ر
حسن زیرک ئه سمه ر 213 پخش
حسن زیرک – کرماشان
حسن زیرک کرماشان 215 پخش
برچسب ها :