کرد موزیک

MP3s

ادامه مطلباهنگ بختیار صالح و دینا به نام ماشه لات لی بی + متن اهنگ

دینا و بختیار صالحماشه لات لی بی

ادامه مطلبدینا آهنگ ئایه ئو یه

دینائایه ئویه

ادامه مطلبدینا اهنگ تو بووی

دینا تو بووی

ادامه مطلبدینا اهنگ تی ناگا+متن وشعر

دیناتی ناگا

ادامه مطلبدینا اهنگ خوشه ویستم +متن وشعر

دیناخوشه ویستم

ادامه مطلبدینا اهنگ قه یسه ری + متن وشعر

دیناقه یسه ری

ادامه مطلبدینا اهنگ نامه وی +متن وشعر

دینانامه وی

ادامه مطلبدینا آهنگ مه ی له نگینه = متن وشعر

دینامه ی له نگینه

ادامه مطلبدینا اهنگ مه گه ریوه+متن وشعر

دینامه گه ریوه

ادامه مطلبدینا آهنگ لانک لانک+متن وشعر

دینالانک لانک

ادامه مطلبدینا آهنگ هی آغا و آغا+متن وشعر

دیناهی آغا و آغا

ادامه مطلبدینا اهنگ دست و دستمال +متن وشعر

دینادست و دستمال

ادامه مطلبدینا آهنگ داده + متن وشعر

دیناداده

ادامه مطلبدانلود اهنگ بو هوزان از دینا

دبنابو هوزان

ادامه مطلببسه بسه

دینابسه بسه