کرد موزیک

MP3s

ادامه مطلبسیروان سعیدی فرد اهنگ ژوره کم+متن وشعر

سیروان سعیدی فردژوره کم

ادامه مطلبدانلود اهنگ چاوه روان از سیروان سعیدی فرد + متن و شعر

سیروان سعیدی فردچاوه روان

ادامه مطلبدانلود اهنگ مقام از سیروان سعیدی فرد + متن وشعر

سیروان سعیدی فردمقام

ادامه مطلبدانلود اهنگ بیرم که گیانه از سیروان سعیدی فرد+ متن وشعر

سیروان سعیدی فردبیرم که گیانه

ادامه مطلبدانلود اهنگ نازیله از  سیروان سعیدی فرد + متن و شعر

سیروان سعیدی فردنازیله

ادامه مطلبدانلود اهنگ سویلا از  سیروان سعیدی فرد  + متن و شعر

سیروان سعیدی فردسویلا

ادامه مطلبدانلود اهنگ بینه بینه از سیروان سعیدی فرد + متن و شعر

سیروان سعیدی فردبینه بینه

ادامه مطلبدانلود اهنگ ئاخربو از سیروان سعیدی فرد + متن و شعر

سیروان سعیدی فردئاخر بو

ادامه مطلبدانلود اهنگ چاوه روانم از سیروان سعیدی فرد + متن و شعر

سیروان سعیدی فردچاوه روانم

ادامه مطلبدانلود اهنگ خوشم ئه ویت از سیروان سعیدی فرد + متن و شعر

سیروان سعیدی فردخوشم ئه ویت

ادامه مطلبدانلود اهنگ نیم نفس از سیروان سعیدی فرد + متن و شعر

سیروان سعیدی فردنیم نفس

ادامه مطلبدانلود اهنگ هه وال از سیروان سعیدی فرد + متن و شعر

سیروان سعیدی فردهه وال

ادامه مطلبدانلود اهنگ له گه لتادیم از سیروان سعیدی فرد + متن و شعر

سیروان سعیدی فرد له گه لتادیم

ادامه مطلبدانلود اهنگ دور بم له تو از سیروان سعیدی فرد + متن و شعر

سیروان سعیدی فرددوربم له تو