کرد موزیک

MP3s

ادامه مطلبهادی غفوری اهنگ قه ده ر

هادی غفوریقه ده ر

ادامه مطلبهادی غفوری اهنگ په یکی عه شق +متن شعر

هادی غفوریپه یکی عه شق

ادامه مطلبآهنگ مردنم ئه بینم هادی غفوری +متن وشعر

هادی غفوریمردنم ئه بینم

ادامه مطلبهادی غفوری اهنگ هه تادمرم

هادی غفوریهه تا دمرم

ادامه مطلبهادی غفوری اهنگ شه و چه ره

هادی غفوریشه و چه ره

ادامه مطلبهادی غفوری اهنگ یاد

هادی غفورییاد

ادامه مطلبهادی غفوری اهنگ خه زان+متن وشعر

هادی غفوریخه زان