کرد موزیک

MP3s

ادامه مطلبنامو آهنگ بو چی نایی + متن اهنگ

ناموبو چی نایی

ادامه مطلبنامو آهنگ تو بلی دیم + متن آهنگ

ناموتو بلی دیم

ادامه مطلبدانلود اهنگ جدید نامو بنام داگیرکه ر+ متن اهنگ

ناموداگیرکه ر

ادامه مطلبنامو اهنگ مینا گیان

نامومیناگیان

ادامه مطلبنامو اهنگ یادی جاران

نامویادی جاران

ادامه مطلبنامو اهنگ گوله که م

ناموگوله که م

ادامه مطلبدانلود اهنگ هه ولیر از نامو +متن وشعر

ناموهه ولیر

ادامه مطلبنامو اهنگ خوشت بویم + متن وشعر

ناموخوشت بویم

ادامه مطلبدانلود اهنگ لیره دروم از نامو + متن و شعر

نامولیره دروم

ادامه مطلبدانلود اهنگ شیرینی من از نامو + متن و شعر

ناموشیرینی من

ادامه مطلبدانلود اهنگ ئازیزم از نامو + متن و شعر

ئازیزمنامو

ادامه مطلبدانلود اهنگ خوزگه لیره بایی از نامو + متن و شعر

دانلود اهنگ خوزگه لیره بایی از نامو + متن و شعر

ادامه مطلبدانلود اهنگ باران از نامو + متن و شعر

ناموباران

ادامه مطلبدانلود اهنگ من و تو از نامو + شعر اهنگ

هلویستمن و تو

ادامه مطلبدانلود اهنگ راز از نامو + شعر اهنگ

ناموراز

ادامه مطلبدانلود اهنگ بو ده ته وی آلوده م بی از نامو + شعر اهنگ

ناموبو ده ته وی آلوده م بی

ادامه مطلبدانلود اهنگ ئیواریکی دلگیره از نامو + تکست اهنگ

ناموئیواریکی دلگیره

ادامه مطلبآهنگ نایه ته وه بیرم از نامو + شعر اهنگ

نامونایه ته وه بیرم

ادامه مطلبآهنگ تو نهاتی از نامو + شعر اهنگ

ناموتو نهاتی

ادامه مطلبدانلود اهنگ چاوت بو چی شه ر دکا از نامو + تکست اهنگ

ناموچاوت بو چی شه رد کا