کرد موزیک

MP3s

ادامه مطلبآهنگ جدید میران علی بنام بای ده دا + متن اهنگ

میران علیبای ده دا

ادامه مطلباهنگ جدید میران علی بنام یه ژن + متن آهنگ

میران علییه ژن

ادامه مطلباهنگ ته ولا  میران علی ( ته وه لا ) + متن اهنگ

میران علیته ولا

ادامه مطلبدانلود اهنگ دل سوتاوه میران علی + متن اهنگ

میران علیدل سوتاوه

ادامه مطلباهنگ جدید میران علی بنام ئیرو ئیرو + متن اهنگ

میران علیئیرو ئیرو

ادامه مطلبدانلود اهنگ جدید میران علی به نام کاتی مرگ + متن و شعر

میران علیکاتی مرگ

ادامه مطلبدانلود اهنگ میران علی و فرشاد امینی بنام یک دل + متن آهنگ

میران علی و فرشاد امینییک دل

ادامه مطلبمیران علی اهنگ مه یروه ( برنگرد ) + متن آهنگ

میران علیمه یروه

ادامه مطلبمیران علی گورانی شیتی توم

میران علیشیتی توم

ادامه مطلبمیران علی اهنگ بوت نیه

میران علیبوت نیه

ادامه مطلبمیران علی و عزیز ویسی آهنگ قوربانی بم

میراتن علی و عزیز ویسیقوربانی بم

ادامه مطلبمیران علی اهنگ ئارام ئه روم + شعر اهنگ

میران علی ئارام ئه روم

ادامه مطلبمیران علی اهنگ عشق

میران علی عشق

ادامه مطلبمیران علی اهنگ خه می تو

میران علی خه می تو

ادامه مطلبمیران علی اهنگ خائن

میران علی خائن

ادامه مطلبمیران علی اهنگ چون دلت دی

میران علیچون دلت دی

ادامه مطلبمیران علی اهنگ وینه

میران علیوینه

ادامه مطلبمیران علی اهنگ له یلاو

میران علیلیلاو

ادامه مطلبمیران علی  اهنگ دل درو ناکا+متن وشعر

میران علیدل درو ناکا

ادامه مطلبمیران علی اهنگ ناز+متن وشعر

میران علیناز

ادامه مطلبمیران علی اهنگ وه ی ته لار+متن وشعر

میران علیوه ی ته لار

ادامه مطلبدانلود اهنگ ئه ی بی وفا از میران علی + متن وشعر

میران علیئه ی بی وفا

ادامه مطلبدانلود اهنگ رز و باخ از میران علی + متن وشعر

میران علیرز و باخ

ادامه مطلبدانلود اهنگ له نجه و لار از میران علی + متن و شعر

میران علیله نجه و لار

ادامه مطلبدانلود اهنگ بیری سلیمانی از میران علی + متن و شعر

میران علیبیری سلیمانی

ادامه مطلبدانلود اهنگ ژیانم روی از میران علی + متن و شعر

میران علیژیانم روی

ادامه مطلبدانلود اهنگ بوچی رویشتی از میران علی + متن و شعر

میران علیبوچی رویشتی

ادامه مطلبدانلود اهنگ راز و ناز از میران علی + متن و شعر

میران علیراز و ناز

ادامه مطلبدانلود اهنگ ای خدا از میران علی + متن و شعر

میران علیای خدا

ادامه مطلبدانلود اهنگ جه ژنی مرگ از میران علی + متن و شعر

جه ژنی مرگ

ادامه مطلبدانلود اهنگ مه ی شاروه از میران علی  + متن و شعر

میران علیمه ی شاروه

ادامه مطلبدانلود اهنگ هر کاتیک از میران علی + متن و شعر

میران علیهر کاتیک

ادامه مطلبدانلود اهنگ خوشم دویی از میران علی + متن و شعر

میران علیخوشم دویی

ادامه مطلبدانلود اهنگ حه زم لیه از میران علی + متن و شعر

میران علیحه زم لیه

ادامه مطلبدانلود اهنگ ئازیز ئه مشه و از میران علی + متن وشعر

میران علیئازیز ئه مشه و

ادامه مطلبدانلود اهنگ ته نیایی از میران علی + متن و شعر

میران علیته نیایی

ادامه مطلبدانلود اهنگ بیرت ئه که م از میران علی + متن و شعر

میران علیبیرت ئه که م

ادامه مطلبدانلود اهنگ نامویی از میران علی + متن و شعر

میران علینامویی

ادامه مطلبدانلود اهنگ جیابونه وه چاره نیه از میران علی + متن و شعر

میران علی جیابونه وه چاره نیه

ادامه مطلبدانلود اهنگ نهینی از میران علی + متن و شعر

میران علینهینی

ادامه مطلبدانلود اهنگ بودلت دامه از میران علی + متن و شعر

میران علیبو دلت دامه

ادامه مطلبدانلود اهنگ بودلت دامه از ایوب علی + متن و شعر

میران علیبو دلت دامه

ادامه مطلبدانلود اهنگ چاوه کانت ازمیران علی + متن و شعر

میران علیچاوه کانت

ادامه مطلبدانلود اهنگ سه داره از میران علی + متن و شعر

میران علیسه داره

ادامه مطلبدانلود اهنگ مقام از میران علی + متن و شعر

میران علیمقام

ادامه مطلبدانلود اهنگ لیلم ازبختیار صالح و میران علی + تکست اهنگ

میران علی و بختیار صالحلیلم

ادامه مطلبمیران علی و بختیار صالح آهنگ لیلم

میران علی و بختیار صالحله یلم

ادامه مطلبدانلود اهنگ دایه از میران علی + تکست اهنگ

میران علیدایه

ادامه مطلبدانلود اهنگ ده گه ل ته  از میران علی

میران علیده گه ل ته

ادامه مطلبدانلود اهنگ جانه وره از میران علی

میران علیجانه وره

ادامه مطلبدانلود اهنگ بمدوینه از میران علی + تکست اهنگ

میران علیبمدوینه

Videos

ادامه مطلبدانلود موزیک ویدیو جدید میران علی ب نام کاتی مرگ + متن و شعر

میران علیکاتی مرگ