کرد موزیک

عادل هورامی

عادل هورامی

MP3s

ادامه مطلبعادل هه ورامی اهنگ دسمالان +متن وشعر

عادل هه ورامیدسمالان

ادامه مطلبعادل هه ورامی اهنگ  خال

عادل هورامیخال

ادامه مطلبعادل هه ورامی اهنگ تاوان+متن وشعر

عادل هه ورامیتاوان

ادامه مطلبعادل هه ورامی اهنگ گول ریزان+متن وشعر

عادل هه ورامی گول ریزان

ادامه مطلبعادل هه ورامی اهنگ شه مال +متن وشعر

عادل هه ورامیشه مال

ادامه مطلبعادل هه ورامی اهنگ ناله ی غم+متن وشعر

عادل هه ورامیناله ی غم

ادامه مطلبعادل هه ورامی اهنگ شه ده لار+متن وشعر

عادل هه ورامیشه ده لار

ادامه مطلبعادل هه ورامی اهنگ چنار+متن وشعر

عادل هورامیچنار

ادامه مطلبعادل هورامی اهنگ سلیمانی+متن وشعر

عادل هورامیسلیمانی

ادامه مطلبعادل هه ورامی اهنگ سوزیک بومولوی+متن وشعر

عادل هه ورامیسوزیک بو مولوی

ادامه مطلبعادل هورامی اهنگ سوزی جه ژن+متن وشعر

عادل هورامیسوزی جه ژن

ادامه مطلبعادل هه ورامی اهنگ ئیواره ی گویژه+متن وشعر

عادل هه ورامیئیواره ی گویژه